понеделник, 17 юни 2013 г.

Граждани на други държави от ЕС могат да бъдат представители по индустриална собственост в България - Citizens from other EU Member States can be industrial property representatives in Bulgaria


Правителството одобри промени в Наредбата за представителите по индустриална собственост, с които се регламентира правото на граждани на държава-членка на Европейския съюз, на страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство или граждани на Швейцария да бъдат представители по индустриална собственост пред Патентното ведомство на България. Правото им произтича от Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, чиито разпоредби съдържат забрана за дискриминационни изисквания към доставчиците на услуги, свързани с националност и местожителство.
Според досегашните изисквания на наредбата представители по индустриалната собственост можеха да бъдат само български граждани, постоянно живеещи на територията на България.
Представителите съдействат и защитават правата и законните интереси на физически и юридически лица в областта на индустриалната собственост. Те задължително трябва да са вписани в регистър на Патентното ведомство.

English version

News from the Council of Ministers of the Republic of Bulgaria :

The government approved the Ordinance on Industrial Property Representatives, which regulates the right of nationals of a Member State of the European Union, Member States of the Agreement on the European Economic Area or Swiss nationals to be industrial property representatives before the Patent Office of Bulgaria. This right arises under Directive 2006/123/EC on services in the Internal market, which provisions prohibit the discriminatory requirements to providers of services related to nationality and residence.
According to previous requirements of the Ordinance all industrial property representatives could be only Bulgarian citizens living permanently in Bulgaria.
Representatives promote and protect the rights and legitimate interests of individuals and legal entities in the field of industrial property. They must be entered in the register of the Patent Office.