понеделник, 10 юни 2013 г.

Елетронни опозиции срещу търговски марки в Турция - E-oppositions regarding trade marks in Turkey

Marques Class 46 съобщава новината за възможността за подаване на опозиции по електронен път в Патентното ведомство на Турция във връзка с регистрация на търговски марки в страната.
Елетронните опозиции обаче не водят до по-малки такси свързани с тях.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 has reported the news about the possibility of filing of e-oppositions to the Patent Office of Turkey in connection with the registration of trade marks in the country.
E-oppositions however will not lead to smaller charges associated therewith.
More information can be found here.