петък, 7 юни 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1.  Патентно ведомство на САЩ: Няма да има промяна в оценката на патентоспособността на софтуерните продукти.  За повече информация тук.

2. Защита на търговска марка: Струва ли си? За повече информация тук. 

3. Конкурс "Млад икономист 2013" на тема: "Електронна търговия и интернет маркетинг".  За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. The U.S. Patent Office: There will be no change in the assessment of the patentability for software. For more information here.

2. Trademark protection: Is it worth it? For more information here.

3. A competition "Young Economist 2013", subject  "E-commerce and Internet Marketing." For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.