вторник, 11 юни 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Европа и Китай постигнаха споразумение за използване на една и съща патентна класификация. За повече информация тук.

2. Не всичко може да бъде търговска марка. За повече информация тук. 

3. САЩ: авторскоправна закрила за уеб съдържание. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Europe and China agreed to use the same patent classification. For more information here.

2. Not everything can be a trademark. For more information here.

3. USA: copyright protection for web content. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.