сряда, 26 юни 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Принципи при изготвяне на клаузи, отнасящи се до интелектуалната собственост в двустранни и регионални споразумения. За повече информация тук. 

2. ЕК глоби „Lundbeck“ и други фармацевтични компании за възпрепятстване на навлизането на пазара на генерични лекарства. За повече информация тук.  

3. Една страница, която ще сложи край на войната за правата върху песничката “Happy birthday”. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Principles in the preparation of clauses relating to intellectual property in bilateral and regional agreements. For more information here.

2. EC fines "Lundbeck" and other pharmaceutical companies for delaying market entry of generic medicines. For more information here.

3. A page that could end the war for the rights over song "Happy birthday". For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.