петък, 21 юни 2013 г.

Победа за iPod в Швеция - Victory for iPod in Sweden

Патентното ведомство на Швеция заличи регистрация на марка WHYPOD по искане на Apple с оглед наличието на по-ранна общоизвестна марка iPod за същите стоки.
Притежателят на марка WHYPOD се аргументира, че думата POD е с ниска степен на отличителност, тъй като тя се използва широко за окачествяване на портативни устройства.
Патентното ведомство приема, обаче, че марка iPod се ползва с широка известност на територията на страната, поради което тя се ползва с допълнителна степен на защита. Ведомството счита, че използването на марка WHYPOD може да се асоциира с по-ранната марка iPod и да се облагодетелства незаслужено от това.
информация на Marques Class 46.

English version

The Patent Office of Sweden cancelled a trademark registration for WHYPOD by a request of Apple because of earlier well-known mark iPod for the same goods.
Trade mark proprietor of WHYPOD argued that the word POD has a low degree of distinctiveness, since it is widely used to characterize portable devices.
The Patent Office accepted, however, that the iPod mark enjoys a wide popularity throughout consumers in the country, which is why it has an additional degree of protection. The Office considers that the use of the mark WHYPOD could associated with the earlier trade mark iPod and thus take unfair advantages from this.
information Marques Class 46.