четвъртък, 20 юни 2013 г.

Изисквания при регистрация на марки във Филипините - Requirements for registration of trade marks in the Philippines

WIPO публикува важна информация относно регистрацията на международни марки за територията на Филипините.
Всеки заявител на такава марка трябва да приложи към заявката и Декларация за реално използване на марката. Декларациите трябва да се подадат директно в Ведомството във Филипините.
Декларацията трябва да се предостави до 3 години след датата на регистрация на марката и при заплащане на такса.
Алтернативно притежателят на марката може да подаде декларация за неизползване на марката.
При липсата на такива декларации Ведомството е в правото си да прекрати действието на регистрацията на марката.
Повече информация може да се открие тук.

English version

WIPO has published an important information on the registration of international trademarks for the territory of the Philippines.
Each applicant for such a trademark must fill
a declarations of actual use of that  mark. Declarations must be submitted directly to the Office in the Philippines.
The declaration must be submitted within 3 years after the date of registration of the mark and upon payment of a fee.
Alternatively, the owner may file a declaration of non-use of the mark.
In the absence of such declarations the Office has the right to terminate the registration of the mark.
More information can be found here.