сряда, 5 юни 2013 г.

Roca срещу Roca на европейска сцена - Roca v. Roca on European stage

Европейският съд излезе с решение по дело  T-115/12, което касае спор между по-късна марка ROCA - словна за клас 3 и по-ранни испански марки ROCA за клас 21.
OHIM приема, че марките са сходни и потвърждава опозицията за следните стоки: парфюмирани масла, дезедоранти.
Според OHIM има сходство между стоките гъби и четки и почистващи препарати в клас 3. Макар и различни продуктите са допълващи се.
Съдът потвърждава наличието на сходство между марките и потвърждава опозицията за посочените стоки.
информация Marques Class 46.

English version


The European Court has ruled in Case T-115/12, which concerns a dispute between the later mark ROCA - word mark for class 3 and earlier Spanish mark ROCA Class 21.
OHIM considered that the marks are similar and confirm the opposition for the following goods: perfumed oils, deodorants.
According to OHIM there is similarity between the goods sponges and brushes and cleaning products in Class 3. Despite the fact that these goods have different nature, they are
complementary products.
The Court confirmed the existence of similarity between the marks and uphold the opposition for these goods.
information Marques Class 46.