петък, 28 юни 2013 г.

Wood срещу Woods - Wood vs. Woods

Европейският съд излезе с решение по дело Case T- 80/11. То касае по-ранна марка
за класове 18, 25, 40, 


както и по-късна марка:


за класове 18, 24, 25.

OHIM първоначално отхвърля опозицията. Стоките са идентични и сходни. Знаците имат ниска степен на визуално и фонетично сходство. Концептуално думите wood и woods нямат значение за потребителите неговорещи английски език. Не е претендирана придобита висока отличителност и репутация на по-ранната марка.
Апелативния борд отменя това решение, като счита, че марките са сходни в достатъчна степен. Елементите RIDGE и RIVER са сходни по отношение на тяхното начало и съдържащи се букви. Думите wood и woods са силно сходни. Останалите елементи в по-ранната марка са допълващи, нямат водещо значение.
Съдът потвърждава това решение с изключение на сходството на стоките от клас 24 и услугите от клас 40, указано в решението на Борда.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court has issued a judgment in Case T-80/11. It concerns an earlier mark
for classes 18, 25, 40
and a latter mark: 
for classes 18, 24, 25.

OHIM
initially rejected the opposition . The goods are identical or similar. The signs have a low degree of visual and phonetic similarity. Conceptually words wood and woods are irrelevant for users not speaking English. It is not claimed acquired distinctiveness and high reputation of the earlier mark.
The Board of Appeal reversed that decision and held that the marks are sufficiently similarity. RIVER and RIDGE  are similar in their beginning and contain  some common letters. Words wood and woods are very similar. Other elements in the earlier mark are complementary, they are not a key factor for the comparison.
The Court confirmed that decision except for the similarity of the goods in Class 24 and Class 40 services specified in the decision of the Board.
information Marques Class 46.