вторник, 23 юли 2013 г.

За паяците и лицензиите - About spiders and licenses

IP Kat информира за интересно съдебно дело относно лицензиране на интелектуална собственост в САЩ.
Изобретателят Stephen Kimble създава през 1990 устройство, което наподобява изтрелването на паяжина от персонажа Спайдър мен. Устройството е патентовано.
Изобретателят предлага на Марвел                         (притежателят на Спайдър-мен) да купи устройството. Марвел  отказват но последствие започват да произвеждат сходно устройство.
Stephen Kimble завежда съдебно дело срещу компанията през 1997г.
През 2001 година страните по делото постигат споразумение. Marvel се съгласяват да закупят патента на Kimble срещу над 500 000 долара плюс роялти в размер на 3% от нетните продажби на устройството.
През 2006г. Марвел разширяват използването на устройството, като позволяват на компанията за играчки Hasbro да го включи в комлект с други играчки.
Stephen Kimble решава, че трябва да получава отчисления и от разширената продажба на устройството. Ново съдебно дело е заведено.
Съдът излиза с решение, че в случая плащането на роялти е неприложимо, тъй като междувременно през 2010 година изтича действието на патента.
Решението е обжалвано и потвърдено. Според съда плащането на роялти след изтичането на срока на патента би означавало неговото разширение, което излиза от целта на законодателството свързано с индустриалната собственост.
Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Kat informs about an interesting lawsuit concerning a licensing for intellectual property in the U.S.The US inventor Stephen Kimble created in 1990 a device that resembles unleash a web of Spider-Man character. The device was patented.
The inventor offered Marvel (the owner of Spider-Man) to buy this device. Marvel refused but subsequently began to produce similar devices.Stephen Kimble filed a lawsuit against the company in 1997.In 2001, the parties reached an agreement. Marvel agreed to buy the Kimble's 
patent against more than 500 000 dollars plus a royalty of 3% of net sales of the device.In 2006. Marvel expanded the use of the device, allowing the toy company Hasbro to include it in the kit with other toys.
Stephen Kimble decided that he should receives royalties from these expanded sales of the device.  
A new lawsuit was filed.
The Court ruled that in this case the payment of royalties is inapplicable because in the meantime the the patent was expired in 2010.The decision was appealed and upheld. According to the court payment of royalties after the expiration of the patent would mean its extension that comes out of the purpose of the legislation related to industrial property.More information can be found here.