четвъртък, 18 юли 2013 г.

Нов портал за обучение по интелектуална собственост - New portal for intellectual property training

Стартира уеб портал „Обучение по интелектуална собственост”, резултат от съвместен проект на Световната организация за интелектуална собственост  и  Университета по национално и световно стопанство, чиято цел е да популяризира и повиши ефективността на обучението по интелектуална собственост на различните целеви групи от страните на Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия и някои средиземноморски държави.
Този портал предоставя платформа за работа в мрежа, изграждане на колективна академична и професионална експертиза, предоставяйки опита и най-добрите практики, обменяни между университетите, различните образователни институции, както и между лектори, специалисти по ИС, учени и всички, проявяващи интерес към обучението по интелектуалната собственост.
За повече информация

English version

The new web portal 'Training intellectual property " was been launched as a result of a joint project of the World Intellectual Property Organization and the University of National and World Economy, which aims to promote and improve the effectiveness of training intellectual property of various target groups in the Central and Eastern Europe, Caucasus and Central Asia and some Mediterranean countries.
This portal provides a platform for networking, building collective academic and professional expertise, providing experience and best practices exchanged between universities, various educational institutions and between speakers, specialists in IP, scholars and everyone interested in learning on intellectual property.
For more information here.