петък, 26 юли 2013 г.

Нова Зеландия подписа Ницката спогодба - New Zealand signed the Nice Agreement

WIPO информира за присъединяването на Нова Зеландия към Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрация на търговски марки.
Това присъединяване не касае остров Tokelau, който има специален статут изискващ допълнителна декларация.
Ницката класификация влиза в сила за Нова Зенландия считано от 16.10.2013.

English version

WIPO informs about New Zealand's accession to the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the purposes of the registration of trademarks.
This
accession does not affect Tokelau island, which has a special status requiring additional declaration.
The Nice classification shall enter into force for New Zealand on 16/10/2013.