четвъртък, 8 август 2013 г.

Риана спечели съдебно дело срещу Топшоп във Великобритания - Rihanna won a lawsuit against Topshop in the UK

Риана спечели съдебно дело срещу Топшоп във Великобритания. Делото касае тениски предлагани от Топшоп с образа на певицата.
Съдът счита че е налице така нареченото passing off действие според английското законодателство, чието претендиране изисква наличието кумулативно на: репутация, нелоялно действие водещо до объркване относно произхода и вреди.

Според съда Риана има значителна репутация, изградена с оглед на известността на певицата в музикалния бизнес. Благодарение на това е създаден мърчандайзинг свързан с Риана, която участва и в промоционални активности на компании, като H&M, Gucci и Armani.
Съдът счита, че Топшоп извършва нелоялно търговско поведение поради факта, че потребителите могат да бъдат въведени в заблуждение относно използването на образа на певицата, мислейки че това е станало с нейно разрешение, като в действителност това не е така.
Поради всичко това съдът счита, че Риана е претърпяла вреди от пропуснати мърчандайзинг продажби на артикули носещи нейния образ.

English version

Rihanna won a lawsuit against Topshop in Britain. The case concerns the shirts offered by Topshop with the image of the singer. 
The Court considers that there is a so-called passing off action under English law, a claim which requires cumulatively: goodwill, misrepresentation leading to confusion as to origin/authorisation and damage.
According to Court Rihanna has a significant reputation as a singer in the music business. Thanks to that it is created merchandising associated with Rihanna. She is involved in promotional activities of companies such as H & M, Gucci and Armani. 
The Court considers that Topshop use ​​dubious business practices due to the fact that consumers may be misled about the use of the image of the singer thinking that this happened with her ​​permission, but in fact it is not. 
Because of this Court finds that Rihanna suffered from lost sales of merchandising items bearing her image.
information fashionista-at-law.