понеделник, 19 август 2013 г.

Стратегии при защита на дизайни - Strategies for design protection

IPWatchdog публикува интересна статия за стратегиите по заявяване на дизайни.
Статията дава пример със съдебните дела между Samsung и Apple относно дизайн на смартфони.
Защитата на дизайна се основава на визията на съответния обект. Тази защита обаче засяга обектът, като такъв. Проблем възниква при наличие на сходни обекти на защитения. В такива случаи дизайн защитата може да се окаже недостатъчна.
За да преодолеят тези проблеми от Apple изграждат стратегия, която обхваща фамилия от регистрирани дизайни. Разликите между тях е начина на представянето им с помощта на прекъснати и плътни линии, в които именно е ключът за сталбилността на защитата.
По принцип прекъснатата линия в изображението на дизайна служи единствено за даване на представа за формата но не служи за определяне на обхвата на защита.
Защитата се определя само от плътните линии.
Два примера:
В изображенията по-долу дизайна на Apple е в плътни линии. Той се различава макар и малко от този на Samsung поради което съдът в САЩ приема, че няма нарушение.
 
Във втория пример обаче дизайна на Apple е представен в плътна линия отпред и прекъсната отзад, тук съдът счита, че има нарушение и присъжда обезщетение в размер на $163,018,625.

 Пълният текст на статията може да откриете тук.

English version

IPWatchdog has published an interesting article about the strategies for design filling.The article gives an example with lawsuits between Samsung and Apple on the smartphones design.The design protection is based on the vision of the object. This protection, however, concerns the object as such but there is problem when others similar designs come into sight. In such cases the design protection may not be sufficient.To overcome these problems Apple build strategy that includes a family of registered designs. The difference between them is how they are presented with broken and solid lines, which is precisely the key to a stability protection.Basically broken lines in the image of the design only serves to give an idea of ​​the shape but its not useful for determining the scope of protection.Protection is determined only by the solid lines.Two examples:In the image below the design of Apple is in solid lines. It differs slightly from that of the Samsung which is why the U.S. court held that there is no infringement .
In the second example, however, the design of Apple is presented in a solid line in front and broken lines back, thus the Court held that there is infringement and awarded damages in the amount of $ 163,018,625.The full text of the article can be found here.