понеделник, 9 септември 2013 г.

Описателност и бизнес ефективност - Descriptiveness and business efficiency

Европейският съд излезе с решение по дело Case T-598/11. Делото касае решение на OHIM за регистрация на марка LEAN PERFORMANCE INDEX за класове 9, 16, 42 и отказ за клас 35.
Съдът потвърждава отказа на марката за клас 35. Релевантната публика в случая представлява бизнес профисионалисти, които биха разбрали  израза LEAN PERFORMANCE INDEX, като специален метод за увеличаване на ефективността в работата на компаниите чрез елиминиране на излишните нива в мениджмънта.
Този метод е известен, като “lean production” или “Toyota principle” поради което марката се счита за описателна за услугите от клас 35.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court has issued a judgment in Case T-598/11. The case concerns a decision of OHIM for registration of a trademark LEAN PERFORMANCE INDEX for classes 9, 16, 42 and refusal for Class 35.
The Court upheld the refusal of the mark for Class 35. The relevant public in this case is a business professionals who would understand the term LEAN PERFORMANCE INDEX as a special method for increasing the efficiency of the company performance
by eliminating unnecessary levels of management.
This method is known as "lean production" or "Toyota principle" which is why the above mark is considered to be descriptive of the services in Class 35.
information Marques Class 46.