петък, 20 септември 2013 г.

Златни топки и как се превеждат на различните езици според Европейският съд - Golden balls and how it can be translated into different languages ​​according to the European Court

Европейският съд излезе с решение по дело T‑437/11, което касае опит за регистрация на марка GOLDEN BALLS и опозиция на основата на по-ранна марка BALLON D'OR със същото значение на френски език. Решението е интересно с оглед тълкуването на сходство между марки на различни езици, кога то е допустимо и кога не.

На 1 октомври 2007 г. жалбоподателят, Golden Balls Ltd, подава заявка за регистрация на марка на Общността.
Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „GOLDEN BALLS“.
Стоките, за които се иска регистрацията, спадат към класове 16, 21 и 24.
На 16 май 2008 г. встъпилата страна, Intra-Presse, подава възражение срещу регистрацията на заявената марка за стоките.
Възражението се основава по-специално на по-ранната словна марка на Общността „BALLON D’OR“, заявена за регистрация на 24 декември 2004 г. и регистрирана на 7 ноември 2006 г. с № 4226148 за стоки и услуги от класове 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38 и 41
На 19 май 2010 г. отделът по споровете отхвърля възражението в неговата цялост. Посочва се, че стоките или услугите, обозначавани с конфликтните знаци, били отчасти идентични и отчасти различни. Знаците се различавали визуално и фонетично, а в концептуално отношение разкривали слабо сходство за част от съответните потребители. Тъй като, глобално погледнато, знаците били различни, не съществувала вероятност от объркване.
На 15 юли 2010 г. встъпилата страна подава жалба пред СХВП срещу решението на отдела по споровете.
С решение от 26 май 2011 г. първи апелативен състав на СХВП уважава отчасти жалбата, по-специално относно стоките от клас 16, и отчасти я отхвърля, по-специално за стоките от класове 21 и 24. Посоченият апелативен състав приема по-конкретно следното:
–  съответните потребители са широкият кръг потребители в Европейския съюз.
–  що се отнася до сравнението на стоките, апелативният състав приема преценката на отдела по споровете, която не се оспорва от страните. Поради това апелативният състав счита, че стоките от клас 16, обозначавани със заявената за регистрация марка, са идентични със стоките от същия клас, обозначавани с по-ранната марка, а стоките от класове 21 и 24, обозначавани със заявената за регистрация марка, се различават от същите стоки, обозначавани с по-ранната марка.
– с оглед на сравнението на знаците, що се отнася до тяхното визуално и фонетично сравнение, апелативният състав споделя разсъжденията на отдела по споровете относно визуалното и фонетичното различие на знаците. Що се отнася до концептуалното сравнение, за разлика от отдела по споровете, апелативният състав приема, че е налице идентичност „или най-малкото“ силно концептуално сходство.
– въз основа на гореизложеното апелативният състав приема, че съществува вероятност от объркване или възможност за свързване между конфликтните знаци за идентичните стоки, и по-специално за стоките от клас 16, а също и че не съществува вероятност от объркване за различните стоки от класове 21 и 24.

Според Европейският съд:

Поради тази причина следва да се потвърди преценката на апелативния състав, че конфликтните знаци са визуално и фонетично различни.
По-нататък, що се отнася до преценката на апелативния състав, според който конфликтните знаци са концептуално идентични или най-малкото имат силно сходство Общият съд приема, на първо място, че — обективно погледнато и ако не се отчитат определени различия в детайлите  — безспорно посочените знаци по принцип насочват към едно и също семантично съдържание или към една и съща идея, а именно че се има предвид позлатен балон или позлатена топка, или топка от злато. В този контекст следва да се констатира, че в отговор на отправен от Общия съд въпрос по време на съдебното заседание жалбоподателят не може да посочи пример от английските вестници, в който словосъчетанието „ballon d’or“ се превежда по различен начин, а не като „golden ball“.
Въпреки това за целите на преценката на концептуалното сходство в представите на съответните потребители, и по-специално на средните потребители, владеещи английски и френски език, следва надлежно да се вземе предвид обстоятелството, че по-ранната марка е на френски език, докато заявената за регистрация марка е на английски език, поради което съответно конфликтните знаци се различават, що се отнася до езика, позволяващ достъпа до концептуалното им разбиране.
В това отношение, противно на това, което, изглежда, предлага жалбоподателят, наличието на лингвистично различие между знаците не би било достатъчно, за да се изключи автоматично наличието на концептуално сходство от гледната точка на съответните потребители. Независимо от това, подобно различие, доколкото то налага превод от страна на потребителите, е в състояние — в зависимост по-специално от езиковите познания на съответните потребители, от това в каква степента разглежданите езици са сродни помежду си и от самите термини, използвани в съответните знаци — да се окаже в по-голяма или по-малка степен пречка за непосредственото концептуално свързване на марките във възприятията на съответните потребители.
При тези условия следва да се приеме, че в конкретния случай не е установено, че значението на заявената за регистрация марка, състояща се от понятията „golden“ и „balls“, би било разбрано непосредствено от съответните потребители, а именно от широкия кръг потребители в Съюза, и по-специално от владеещите френски език потребители, които разбират френското словосъчетание „ballon d’or“, съставляващо по-ранната марка.
В действителност, дори ако се приеме, подобно на апелативния състав, че думите „golden“ и „ball“ са част от основния речников запас на английския език и поради това сами по себе си тези думи са разбираеми за средния потребител, включително и за средния владеещ френски език потребител, това не означава, че този потребител, който има слаби познания по английски език — като за това страните не спорят, — ще разбере спонтанно тези понятия в тяхната специфична комбинация „golden balls“ като превод на английски на френското словосъчетание „ballon d’or“, съставляващо по-ранната марка.
Във връзка с това следва да се отбележи, че различията между конфликтните знаци са несъвместими с подобно непосредствено концептуално свързване на тези марки.
Така, дори и да се предположи, че владеещите френски език потребители принципно имат достатъчни познания по английски език, за да разберат смисъла на словосъчетанието „golden balls“, и въпреки че става въпрос за обикновена покупка на стоки за текущо потребление, могат да започнат да превеждат посочения знак, като го свързват със смисъла в основата на марката „BALLON D’OR“, не изглежда вероятно резултатът от този анализ да се породи спонтанно в съзнанието на средностатистическия потребител.
Вследствие на това трябва да се заключи, че апелативният състав погрешно е приел, че конфликтните знаци имат силно сходство или са идентични в концептуално отношение. В действителност посочените знаци разкриват най-много слаба, дори много слаба степен на концептуално сходство за съответните потребители, а именно за нормално информираните и съобразителни потребители, владеещи френски език.
Следователно е необходимо да се констатира, че апелативният състав погрешно стига до заключението, че съществува вероятност от объркване в съзнанието на съответните потребители, що се отнася до идентичните стоки от клас 16, обозначавани с конфликтните знаци. В действителност вследствие на обстоятелството, че конфликтните знаци са на различни езици, между тях е налице очевидно различие, поради което, средният потребител не ги свързва непосредствено, без да започне извършването на определени интелектуални операции във връзка с техния превод (вж. в този смисъл Решение по дело Buonfatti, посочено в точка 43 по-горе, точка 87).

English version

The European Court has ruled in Case T-437/11, which concerns an attempt for registration of  GOLDEN BALLS as a trademark and an opposition based on an earlier mark BALLON D'OR with the same meaning in French. The decision is interesting in view of the interpretation of similarity between the marks in different languages, ​​when it can be acceptable and when it can't.

On 1 October 2007, the applicant, Golden Balls Ltd, filed an application for registration of a Community trade mark.
The mark in respect of which registration was sought is the word sign GOLDEN BALLS.
The goods for which registration was sought come within Classes 16, 21 and 24.
On 16 May 2008, the intervener, Intra-Presse, filed a notice of opposition.
The opposition was based in particular on the earlier Community word mark BALLON D’OR, which was filed on 24 December 2004 and registered on 7 November 2006 under number 4226148 in respect of goods and services in Classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38 and 41.
The grounds relied on in support of the opposition were those referred to in Article 8(1)(b) and Article 8(5) of Regulation No 40/94 (now Article 8(1)(b) and Article 8(5) of Regulation No 207/2009).
On 19 May 2010, the Opposition Division rejected the opposition in its entirety. The goods and services covered by the signs at issue were partially identical and partially different. The signs were visually and phonetically different and were slightly similar conceptually for a section of the relevant public. As the signs were globally dissimilar, there was no likelihood of confusion.
On 15 July 2010, the intervener filed a notice of appeal at OHIM.
By decision of 26 May 2011, the First Board of Appeal of OHIM partially upheld the appeal, namely for goods in Class 16, and partially dismissed it, namely for goods in Classes 21 and 24. In particular, it considered as follows:
–  the relevant public is made up of the general public in the European Union (paragraph 12 of the contested decision);
– with regard to the comparison of the goods, the Board of Appeal agreed with the assessment of the Opposition Division, which was uncontested by the parties. Thus, the Board of Appeal considered that the goods covered by the mark applied for in Class 16 were identical to those covered by the earlier mark in the same class, and that the goods in Classes 21 and 24 were different from those covered by the earlier mark;
– regarding the comparison of the signs, as regards their visual and phonetic comparison, the Board of Appeal agreed with the Opposition Division’s reasoning that the signs were visually and phonetically different. With regard to the conceptual comparison, unlike the Opposition Division, the Board of Appeal concluded that the marks at issue were identical, or, ‘at the least’, were conceptually extremely similar;
–  in the light of the foregoing, the Board of Appeal concluded that there was a likelihood of confusion or of association between the signs at issue in respect of the identical goods, namely the goods in Class 16, and that there was no likelihood of confusion for the different goods in Classes 21 and 24;

The Court's decision:

The Board of Appeal’s finding that the signs at issue are visually and phonetically different must therefore be confirmed.
Next, as regards the Board of Appeal’s assessment that the signs at issue are conceptually identical or, at the least, extremely similar, the Court notes, first, that those signs call to mind – admittedly, from an objective point of view and apart from some differences of a detailed nature  – in principle, the same semantic content or the same idea, namely a golden balloon or a golden ball or gold. In that context, it should be noted, that the applicant could not, in response to a question from the Court during the hearing, refer to any example of a translation in the English press of the expression ‘ballon d’or’ other than the expression ‘golden ball’.
However, for the assessment of the conceptual similarity on the part of the relevant public, in particular the average anglophone and francophone public, due account has to be taken of the fact that the earlier mark is in the French language whereas the mark applied for is in the English language, and that the signs at issue accordingly differ as regards the language enabling access to the respective conceptual understanding of them.
In that regard a linguistic difference between the signs cannot, contrary to what the applicant appears to suggest, automatically suffice to exclude the existence of a conceptual similarity from the point of view of the relevant consumers. However, such a difference – in so far as it requires a translation on the part of the consumer – is capable, depending on, inter alia, the linguistic knowledge of the relevant public, the degree of relationship between the languages concerned and the actual words used by the signs at issue, of preventing, at least to some degree, an immediate conceptual comparison by the relevant public.
In those circumstances, it is clear that it has not been established in the present case that the meaning of the mark applied for comprising the words ‘golden’ and ‘balls’ will immediately be understood by the relevant public, namely the general public in the European Union, in particular the francophone public, which understands the French expression ‘ballon d’or’ constituting the earlier mark.
Even assuming, like the Board of Appeal, that the words ‘golden’ and ‘ball’ are part of basic English-language vocabulary and that they are, therefore, as such, understandable for the average consumer, including the average francophone consumer, that does not mean that that consumer, who will generally – as the parties agree – have a weak understanding of the English language, will understand those words in their specific combination ‘golden balls’ immediately as an English translation of the French expression ‘ballon d’or’ which constitutes the earlier mark. 
In that regard, it must be held that the differences between the signs at issue argue against such an immediate conceptual comparison.

Accordingly, even if it is accepted that francophone consumers will have, in principle, sufficient knowledge of English to understand the meaning of the expression ‘golden balls’ and will begin, despite the fact that it concerns a simple purchase of everyday consumer goods, by translating that sign to bring it closer to the underlying meaning of the mark BALLON D’OR, it appears improbable that the result of such an analysis would spontaneously come into the mind of the average consumer concerned.
Therefore, it must be found that the Board of Appeal was wrong to consider that the signs at issue are conceptually extremely similar or identical. Those signs have, at most, a weak – or even very weak – degree of conceptual similarity for the reasonably informed and observant relevant public, in particular the francophone public.
Therefore, it must be held that the Board of Appeal was wrong to find the existence of a likelihood of confusion on the part of the relevant public for the identical goods covered by the signs at issue in Class 16. Due to the fact that the signs at issue are in different languages, a manifest distinction is created between them so that, as noted in paragraphs 44 to 48 above, the average consumer will not immediately associate them without undergoing an intellectual process of translation (see, to that effect, Buonfatti, cited in paragraph 43 above, paragraph 87).