четвъртък, 19 септември 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Превърнете идеята си в изобретение с добро описание. За повече информация тук.

2. Google с патент за сигурност на устройства според местоположението.  За повече информация тук. 

3.  Патентоване на софтуер в Европа.  За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Turn your idea into an invention with a good description. For more information here.

2. Google's patent for the security of devices according to the location. For more information here.

3. Software patenting in Europe. For more information here. 

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.