четвъртък, 5 септември 2013 г.

Глобална битка за домейни .MERCK - Global battle for domains .MERCK

The Panel of the WIPO Arbitration излезе с решения по дела LRO2013-0068 и LRO2013-0069 касаещи опит за регистрация на домейни от първо ниво .merck и .emerck.
Двата домейна са заявени от немската фармацефтична компания Merck KGaA.
Срещу тях е подадено възражение от американската фармацефтична компания Merck & Co, Inc., която е бивше подразделение на немската компания, което в последствие придобива самостоятелност. Между двете компании съществува глобално споразумение за ползване на търговски марки MERCK.
В настоящия спор обаче Merck & Co, Inc. претендира за нарушаване на нейни амeрикански и канадски марки MERCK чрез регистрацията на въпросните домейни.
Merck KGaA отхвърля обвиненията, като твърди, че прилага гео-таргетиране на своите сайтове, така че потребителите да не могат да бъдат заблудени.

The Panel of the WIPO Arbitration приема, че Merck KGaA има право да регистрира домейни merck и .emerck., като отхвърля претенциите на американската компания. Между двете компании има споразумение за ползване на марките и освен това немската компания полага грижи да предотврати объркване сред потребителите в интернет.
Повече информация може да откриете тук.
информация на Marques Class 46.

English version

The Panel of the WIPO Arbitration has issued a decision in cases LRO2013 - LRO2013- 0068 and 0069 concerning the registration of two top-level domains Merck and . Emerck.Both domains are applied by the German pharmaceutical company Merck KGaA.The American pharmaceutical company Merck & Co, Inc. appealed against them. This company is a former subsidiary of the German company, which subsequently acquired independence. Between the two companies exist a global agreement for the use of trademarks MERCK. 
In this case , however, Merck & Co, Inc. claimed for breach of its US and Canadian trademarks MERCK through the registration of both domains by Merck KGaA.Merck KGaA has denied the charges, claiming that apply geo-targeting on their websites so that consumers can not be misled. 
The Panel of the WIPO Arbitration held that Merck KGaA has the right to register the domain  .merck and .Emerck., rejecting all claims by the U.S. company . The two companies have an agreement for use of the marks and also the German company takes care to prevent confusion among Internet users .More information can be found here.information Marques Class 46.