вторник, 1 октомври 2013 г.

Характеристики на правоприлагането при нарушаване на права върху марки в Испания - Enforcement characteristics concerning infringement of trademark rights in Spain

Испанският върховен съд излезе с интересно решение по съдебно дело Editorial Prensa Canarias, S.A. v. Radio Pública de Canarias S.A.
Делото касае нарушаване на права върху по-ранна търговска марка, като нарушителят притежава по-късна регистрирана идентична/сходна марка.
Според съда в Испания в такива случай притежателят на по-ранната марка може да изисква обезщетение едва след като заличи по-късната марка.
Това решение е в сериозно противоречие в решението на Европейския съд по дело C-561/11 Fédération Cynologique International v. Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza. Според това решение притежател на регистрирана марка на Общността може да забрани използването на по-късна идентична или сходна европейска марка без необходимостта от нейното заличаване.
Повече информация може да откриете тук.
информация на Marques Class 46.

English version

The Spanish Supreme Court issued an interesting decision on the lawsuit Editorial Prensa Canarias, SA v. Radio Pública de Canarias S.A.
The case concerns the violation of  earlier trademark rights by an offender who has later identical/ similar  registered mark.
According to the Court in Spain in such case the proprietor of the earlier mark can require compensation only after invalidating of the later mark.
This decision is in serious contradiction with  the judgment of the European Court of Justice in Case C-561/11 Fédération Cynologique International v. Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza. According to this decision the owner of a registered Community mark can prohibit the use of a later identical or similar
Community mark without the need for previous invalidation of that later trademark.
More information can be found here.
information Marques Class 46.