петък, 29 ноември 2013 г.

NATO не може да бъде европейска марка - NATO can not be an European trademark

Апелативният борд на OHIM потвърди решение Case R 2246/2012-4 за отказ на регистрация на европейска марка NATO за класове 14 и 35. Доводите за това са наличие на описателност и асоциация на потребителите с NATO (the North Atlantic Treaty Organisation).
Според OHIM потребителите във Великобритания ще считат марката за описателна относно стоките каишки за часовници, тъй като абривиатурата NATO е спецификация използвана от Министерство на отбраната на Великобритания относно каишки за часовници, която е придобила модно значение с годините.
информация на Marques Class 46.

English version

The OHIM's Board of Appeal confirmed the decision Case R 2246/2012-4 for refusal of a NATO European mark registration for classes 14 and 35. The arguments for this are that there is descriptiveness and the association with NATO (the North Atlantic Treaty Organisation).According to OHIM consumers in the UK will considered the mark as descriptive because of the same specification used by The UK Ministry of Defence for watch straps which have become fashion items  abbreviation catalog watchbands as the  NATO specification is used by the Ministry of Defence of UK on watchbands , which has gained importance over the years fashion .information on Marques Class 46.