понеделник, 4 ноември 2013 г.

Какви въпроси да си зададе един изобретател преди да започне да изобретява? - What questions one inventor to ask himself before to start to invent?

Една интересна статия ( Choices for Inventors: Commercial Possibilities of Invention) на Michael Lewis за IP Watchdog разглежда въпросите касаещи реализацията на едно изобретение и кои са основните моменти, които всеки изобретател трябва да има предвид.
Три са основните въпроса, които изобретателя трябва да прецени, те са:

- Защита на продукта - ако искате да осигурите финансиране за пазарната реализация на вашето изобретение, потенциалните инвеститори със сигурност ще искат то да има подходящата степен на защита. Без такава съществува риск други пазарни участници да копират изобретението или най-малкото да се опитат да го заобиколят.

- Пазарет потенциал - изобретението ви трябва да има пазарна стойност, да удовлетворява определена потребителска нужда. Освен това то трябва да се приеме от пазара, което означава че то трябва да бъде както ново и различно, така и не толкова екстравагантно.

- Финансова възвръщаемост - потенциалните инвеститори в пазарната реализация на вашето изобретение ще искат то да генерира възвръщаемост на инвестицията в него. Дори и да решите вие самите да въведете изобретението в ескплоатация, то отново трябва да е доходоносно.

Пълният текст на статията може да откриете тук.

English version

An interesting article
( Choices for Inventors: Commercial Possibilities of Invention) by Michael Lewis for IP Watchdog examines the issues concerning the realization of an invention and what are the main points that every inventor should consider.There are three main questions that the inventor should consider, which are :
- Protection of the product - if you want to provide funding for the commercialization of your innovation the potential investors will certainly want your invention to have a suitable level of legal protection. Without such protection the risk other market participants to replicate the invention or at least to try to circumvent it is too high.
- Market potential - your invention must have a market value to satisfy certain consumer need. Moreover, it must be accepted by the market, which means that it must be new and different but not so extravagant .
- Financial return - potential investors in your invention would definitely want from it to generate a return on investment. Even if you decide to enter the invention in operation by yourself, it must again be profitable .
The full text of the article can be found here.