сряда, 4 декември 2013 г.

Директива за защита на търговските тайни и ноу-хауто - Directive for the protection of trade secrets and know-how

IP Kat съобщава за одобрено предложение от Европейската комисия относно защитата на ноу-хауто и търговската тайна на територията на ЕС.
Предложената директива касае следните най-важни момента:
- въвеждане на унифицирано определение за търговска тайна.
- дву годишен период за претенции за нарушаване на търговска тайна.
-  мерки за противодействие, които включват: временни и постоянни мерки срещу нарушаване на търговска тайна, задържане на стоки и тяхното унищожаване, обезщетения за нарушаване на търговска тайна.
Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Kat reports about an approved proposal by the European Commission regarding the protection of know- how and trade secrets in the EU .The proposed Directive concerns the following most important points :- Introduction of a uniform definition of a trade secret.- A two -year period for claims for breach of trade secrets.- Countermeasures that include: interim and permanent injunctions, detention of goods and their destruction, damages for breach of trade secrets.More information can be found here.