петък, 13 декември 2013 г.

Спорът между SOLVO и VOLVO - 10 години по-късно - The dispute between SOLVO and VOLVO - 10 years later

Европейският съд излезе с решение по дело Case T‑394/10, което касае десет годишен спор относно сходство между марки SOLVO и VOLVO.
Кратката предистория на делото е следната:

Elena Grebenshikova опитва да регистрира европейска марка SOLVO за клас 9 - компютърни програми за системи за управление на склад и компютърни програми за контейнерни терминални системи.
Автомобилният производител Volvo подава опозиция на основата на своя марка VOLVO за класове 9 и 12, като едно от основанията е марка с репутация.
Първоначално OHIM отхвърлят вероятността за сходство в марките. Делото е обжалвано пред Европейският съд, който го връща за преразглеждане поради някои грешни изводи на OHIM.
В новото производство OHIM приема марките за сходни, тъй като фонетичното сходство преобладава над визуалните разлики, макар в случая да става дума за специализирани потребители на професионален софтуер.
Решението е обжалвано отново пред Европейският съд.
Съдът отменя решението на OHIM и приема, че марките не са сходни до степен да причинят объркване сред потребителите. Основният фактор за това е че тези потребители са професионалисти и биха купили софтуера много внимателно, тъй като това е сериозна инвестиция, която изисква и задълбочени технически познания. Поради това марките не могат да бъдат объркани въпреки наличието на репутация на марка Volvo.
  
English version

The European Court has issued a judgment in Case T-394/10, which involves ten year dispute on similarity between marks SOLVO and VOLVO.The background of the case is as follow:Elena Grebenshikova trying to register an European trademark SOLVO in Class 9 - computer software systems and warehouse management software for container terminal systems .The automaker Volvo filed opposition on the basis of their marks VOLVO for classes 9 and 12 , as one of the grounds for the opposition is a trademark with a reputation.Originally OHIM dismissed the likelihood of similarity between these marks. The case was appealed to the European Court, which returned for revision due to some wrong conclusions of OHIM.In the new trail OHIM considered both marks as similar because of the fact that  phonetic similarity prevails over the visual differences , although in this case it comes to specialized users of professional software.The decision was appealed again to the European Court .The Court annulled the OHIM's decision and held that the marks were not similar to an extent to cause confusion among consumers. The main factor for this was that these users are professionals and would buy the software very carefully as this is a serious investment that requires in-depth technical knowledge. Therefore, both trademarks could not be confused despite the reputation of the Volvo mark.
information on IP Kat.