сряда, 22 януари 2014 г.

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА БГ08 „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА“

Новина от Министерство на културата:

Поканите за подаване на проектни предложения по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014), ще бъдат обявени след получаването на писмено потвърждение от страна на Офиса на Финансовия механизъм в Брюксел. 
Проектите на покани са изпратени от българската страна при спазване на определените срокове в Споразумението за програма БГ 08. 
Потенциалните бенефициенти по програмата няма да бъдат засегнати с налагане на по-кратки срокове за кандидатстване. След обявяването на покани за подаване на проектни предложения сроковете за кандидатстване ще останат непроменени: срокът за подаване на проектни предложения по мярка 1 “Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”, мярка 2 “Документиране на културната история” и мярка 3 “Достъпност на културното наследство за обществеността” е 3 месеца от датата на публикуване на поканата, а за подаването на проектни предложения по Малката грантова схема “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура” срокът ще е 2 месеца. Министерството на културата като Програмен оператор за програма БГ08 не допуска дискриминационно третиране на потенциални бенефициенти. 
Повече информация тук.