понеделник, 20 януари 2014 г.

Патентни тролове в Европа, малко вероятно според Европейската комисия - Patent trolls in Europe, it is unlikely according to the European Commission

IP Kat публикува интересна статия касаеща въпросът с патентните тролове и европейската патентна политика.
Белгийският депутат Marc Tarabella, член на Европейският парламент, отправя въпроси към Европейската комисия, касаещи потенциалната опасност от активизирането на патентни тролове ( организации придобиващи патенти с цел водене на съдебни дела, без реално да използват патентите) в Европа с оглед на създаването на Обединен патентен съд.
Основното му питане е дали Европейската комисия е подготвена за подобно негативно развитие на патентната система в Европа и дали има вече опасения за бъдещи злоупотреби със законодателството.
Според отговорът на Комисар Barnier, Европейската комисия не счита, че настоящата патентна система в ЕС предполага едно такова негативно развитие.
Пълният текст на статията може да откриете тук.

English version

IP Kat has posted an interesting article regarding the issue of patent trolls and European patent system.The Belgian MP Marc Tarabella, Member of European Parliament as well, asked the European Commission regarding the potential danger of the resurgence of patent trolls ( organizations acquiring patents for the purpose of litigation without substantial use of patents ) in Europe with a view to setting up a Unified Patent Court.His main question is whether the European Commission is prepared for such a negative development of the patent system in Europe and whether there is already concerns about misuse of the law .According to the answer of Commissioner Barnier, the European Commission does not consider that the current patent system in the EU implies such a negative development .The full text of the article can be found here .