вторник, 21 януари 2014 г.

Внимание - изображение на дизайн при неговата регистрация - Warning - Image quality of design in its registration

Marques Class 99 съобщава за едно интересно решение R 2230/2011-3 на Апелативния борд на OHIM. Казусът касае опит за регистрация на европейски дизайн 1279475-0001 and 1279475-0002. Заявителят прилага изображения на дизайните, като поради спецификата на обектите, за да бъдат в нормално положение, заявителят използва допълнителни подпори, които крепят обектите на дизайн само за целите на тяхното заснемане.    
OHIM излиза с решение, че дизайните не са представени на неутрален фон. Заявителят обжалва решението, тъй като не иска да загуби приоритетната дата на дизайните. OHIM регистрира дизайните но без част от спорните визии. Заявителят отново обжалва.
Апелативният борд позволява на заявителя да замени спорните изображение с нови, с което казусът е решен, без нарушаване на приоритетната дата.

English version

Marques Class 99 has reported about an interesting decision R 2230/2011-3 of the OHIM's Board of Appeal. The case concerns the registration attempt of European designs 1279475-0001 and 1279475-0002. The applicant submitted photos of the designs but to put it in the normal position, the applicant used additional props attaching to the designs only for the purpose of their photos.
OHIM came to the decision that the designs are not presented on a neutral background . The applicant appealed the decision because do not want to lose the priority date of the designs. OHIM registered designs but without the parts of the controversial photos. The applicant appealed .
The OHIM's Board of Appeal allowed the applicant to replace the controversial photos with new one by which the case is resolved without affecting the priority date .