понеделник, 10 февруари 2014 г.

Промени в закона за дизайните в Германия - Changes in the law on designs in Germany

Германия въведе промени в законодателството касаещо защитата на промишлените дизайни. Най-важните и интересни промени касаят следното:

- Въвежда се значително по облекчена процедура по заличаване регистрацията на дизайни в страната. До момента процедурата можеше да се инициира единствено чрез съда, като минималните разходи за това бяха 5000 евро. Според промените заличаването на дизайни може да става вече пред Патентното ведомство, като таксата започва от 300 евро.
- Друга основна промяна е за множествена заявка за дизайни, които може и да не принадлежат към един и същи клас на Локарнската класификация.
Промените влязоха в сила от 01.01.2014.
информация на Marques Class 46.

English version

Germany has introduced some changes in legislation concerning the protection of industrial designs. The most important and interesting changes concern the following :- It was introduced a considerably simplified procedure for cancellation of design registrations in the country. Until now, the procedure could only be initiated before the Court as the minimum cost of this was € 5,000 . According to the amendments invalidation of designs can be done before the Patent Office  and the fees start from 300 euros.- Another major change concerns multiple design applications that can contain designs which are not belonging to the same class of the Locarno Classification.The amendments entered into force on 01.01.2014 .information on Marques Class 46.