сряда, 26 февруари 2014 г.

Трансгранично лицензиране на права върху музика в ЕС - Cross-border licensing of music rights in the EU


Нови правила за авторско право върху музиката, одобрени от Парламента в началото на февруари, имат за цел да улеснят получаването на лиценз от онлайн доставчици за пускане в реално време (стрийминг) на музика в повече от една държава от Европейския съюз. Законът, вече неофициално съгласуван със Съвета, трябва да стимулира развитието на онлайн музикалните услуги в целия ЕС и да гарантира, че правата на творците и изпълнителите са по-добре защитени и те получават адекватни възнаграждения своевременно.

„Директивата ще защитава ефективно интересите на европейските творци и ще направи възможно за крайните потребители да имат достъп до съдържание със защитени авторски права в цяла Европа“, заяви докладчикът Мариел Гало (ЕНП, Франция). „Тази директива е ясен сигнал, че авторските права могат лесно да се адаптират към интернет. Авторското право има съществена роля в дигиталната икономика“, добави тя.
Трансгранични лицензи за онлайн музикални услуги в целия ЕС Съгласно новите правила, доставчици на онлайн музикални услуги в ЕС, ще могат да получават лицензи от организациите за колективно управление, които представляват правата на авторите. С лицензи, обхващащи повече от една държава членка, за доставчиците на услуги ще бъде по-лесно да предлагат музикални услуги на територията на целия ЕС.
Запазване на културното многообразие
За да се гарантира, че създателите на музика във всички държави членки имат достъп до лицензи, обхващащи повече от една страна и за да се запази културното многообразие, организациите за колективно управление, които не издават лицензи за авторски права за повече от една страна, ще могат да поискат от друга организация да представлява техния репертоар. При определени условия, тези организации ще бъдат задължени да правят това. Благодарение на депутатите, организациите за колективно управление ще трябва да управляват репертоарите, които представляват, по същия начин като собствените си репертоари.
Навременно и подходящо възнаграждение за творците
От всички организации за колективно управление ще се изисква да гарантират, че творците получават подходящо и навременно възнаграждение за използването на техните права. Като цяло, авторските и лицензионните възнаграждения ще трябва да бъдат изплащани на творците възможно най-бързо и не по-късно от девет месеца, считано от края на финансовата година, в която са реализирани приходите от правата.
Притежателите на права също ще имат думата при взимането на решенията за управление на техните права и свобода на избор на организация за колективно управление. За да се гарантира, че правата на носителите на права се управляват добре, организациите за колективно управление също ще трябва да се съобразяват с изискванията за прозрачност и отчетност, както и минимални правила за управление.
Следващи стъпки
Директивата, одобрена с 640 гласа „за“, 18 „против“ и 22 „въздържал се“, трябва да бъде официално приета от Съвета. След това, страните членки на ЕС ще разполагат с 24 месеца, за да я включат в националното законодателство.

English version


New rules on music copyright approved by Parliament in the beginning of February aim to make it easier for online providers to get licences to stream music in more than one EU country. The law, already informally agreed with Council, should stimulate the development of EU-wide online music services for consumers and ensure that artists' rights are better protected and that they receive adequate royalties promptly

“The directive will effectively protect the interests of European creators and make it possible for end users to have access to copyright-protected content throughout Europe," said the rapporteur, Marielle Gallo (EPP, FR). “This directive is a clear signal that copyright can be easily adapted to the Internet. Copyright has an essential role to play in the digital economy,” she added.
Cross-border licenses for EU-wide online music services
Under the new rules, online music service providers in the EU will be able to obtain licenses from collective management organisations representing authors' rights across borders. With licenses covering more than one member state, service providers should find it easier to stream music services across the EU.
Preserving cultural diversity
To ensure that the creators of music in all member states have access to licences covering more than one country and to preserve cultural diversity, collective management organisations that do not themselves issue copyright licences for more than one country will be able to request another organisation to represent their repertoire. Under certain conditions, those organisations would be obliged to do so.
Thanks to MEPs, collective management organisations will have to manage the repertoire they represent under the same conditions that they apply to their own repertoires.
Timely and appropriate remuneration for artists
All collective management organisations will be required to ensure that artists receive appropriate remuneration for the use of their rights in good time. In general, the royalties will have to be distributed to artists as quickly as possible, and no later than nine months from the end of the financial year in which the rights revenue was collected.
Rightholders will also have a say in the decisions on the management of their rights and the freedom to select the collective management organization of their choice. To ensure that rightholders’ rights are properly managed, collective management organisations will also have to comply with transparency and reporting requirements as well as minimum rules on governance and on the collection and use of revenues.
Next steps
The directive. approved by 640 votes to 18, with 22 abstentions, still has to be formally approved by the Council. After that, EU member countries will have 24 months to incorporate the directive into national law.