четвъртък, 27 февруари 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Годишна конференция по европейско авторско право 2014, Трир, 15 – 16 май 2014 г. За повече информация тук.  

2. HTC прие да плати на Nokia в спор за патенти. За повече информация тук. 

3.  Изчерпване на авторски права. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Annual Conference on European Copyright 2014, Trier, May 15 to 16 by 2014. For the more information here.

2. HTC agreed to pay Nokia in patent dispute. For more information here.

3. Exhaustion of copyright. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.