четвъртък, 20 февруари 2014 г.

"Качеството е най-добрата рецепта" не може да бъде търговска марка в Европа - "Quality is the best recipe" cannot be a trademark in Europe

Европейският съд излезе с решение по дело Case T-570/11. То касае опит на Dr. Oetker да регистрира европейска марка: "La qualite est la meilleure des recettes" (Качеството е най-добрата рецепта), за класове 29, 30, 32.
OHIM отказва да регистрира марката поради описателност на марката във връзка с посочените стоки.
Решението е обжалвано.
Съдът потвърждава отказа и отхвърля жалбата. Марката представлява послание за качеството на предлаганите от производителя продукти. Поради това тя ще се възприеме от френските потребители, като хвалебствен израз, а не като означение за производствения източник на стоките.
Заявителят на марката не е предоставил доказателства за придобита вторична отличителност на знака.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court has issued a judgment in Case T-570/11. It is about the attempt of Dr. Oetker to register an European tardemark: "La qualite est la meilleure des recettes" ( Quality is the best recipe ) for Classes 29 , 30, 32 .OHIM refused to register the mark because of the descriptiveness of the mark in relation to those goods.The decision was appealed .The Court upheld the refusal and dismissed the appeal. The mark is a clear message about the quality of manufacturer's products. Therefore, it will be perceived by French consumers as laudatory expression and not as an indication of the production origin.The trademark applicant has not provided any evidences of acquired a secondary distinctiveness of the sign.information on Marques Class 46.