сряда, 12 февруари 2014 г.

Особености на регистрацията на марки в Гърция - Some specifics of the trademark registration in Greece

С приемането на новото законодателство за търговски марки в Гърция бяха въведени някои рестрикции относно възможността за регистрация на имена на държави, като търговски марки. Патентното ведомство на Гърция отказва регистрацията на марки например съдържащи Гърция или Хелас.
Въпреки това практиката на ведомството не е изяснена напълно. В случая със заявка за марка "WONDERFUL GREECE" тя е отказана поради съдържанието на името на държавата но е и поради наличието на знамето на Гърция в състава на марката ( чл. 6ter на Парижката конвенция). В същото време марка "GRECA ΓΚΡΕΚΑ" е била регистрирана.
информация на Marques Class 46. 

English version

With the adoption of new legislation on trademarks in Greece it has been introduced some restrictions on the possibility of registration of country names as trademarks . The Patent Office of Greece rejects for instance  trademarks containing Greece or Hellas .However, the practice of the Office is not fully clarified. In the case of trademark "WONDERFUL GREECE" the mark was refused due to the name of the country but not because of the flag of Greece in the composition of the mark (Article 6ter of Paris Convention) . At the same time another mark "GRECA ΓΚΡΕΚΑ" was registered.information on Marques Class 46.