вторник, 18 март 2014 г.

Промени в законодателството относно регулирането на производството на оптични дискове, матрици и други носители


На първо четене в пленарната зала на парламента днес беше приет Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, приет на първо четене в Комисия по културата и медиите на 26. 02. 2014 г.
Предмет на Закона за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, са промени, които касаят преди всичко реда за подаване на документи по електронен път, съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. В рамките на производството по регистрация на дейността по възпроизвеждане на обекти на авторското право и сродните му права върху различни носители без запис, се въвежда и принципът на мълчаливото съгласие. Мерките са особено важни и с оглед изпълнението на целите при въвеждането на електронно правителство, както и модернизирането на предоставянето на административни услуги.
Предлаганите промени са и част от стремежа и усилията на правителството да намалява регулаторната тежест за бизнеса. Най-важното, което се въвежда с тези промени, е възможността заявителите да подават своите документи по електронен път, което е в синхрон със Закона за електронния документ и електронния подпис и подготовката на електронно правителство. 
Другият по-важен момент, който се въвежда с тези законови промени, е въпросът с въвеждане на мълчаливото съгласие, което според вносителя е в полза на бизнеса. С мълчаливото съгласие става възможно когато заявителят подаде съответното заявление за издаване на удостоверение за производство на тези дискове, ако административният орган в предвидения 10-дневен срок не отговори писмено на заявителя с отказ или с издаване на удостоверение – да се счита, че това е положителен отговор и заявителят ще може да работи по-нататък с производството на дискове. В § 2, т. 1 е посочено, че мълчаливото съгласие следва да се разбира съгласно чл. 28 и чл. 29 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност