вторник, 4 март 2014 г.

Free срещу Free на европейската сцена - Free vs.Free on the European stage

Европейският съд излезе с решение по дело T-127/12. Noble Gaming Ltd подава заявка за следната европейска марка за класове 9, 41 и 42:
Френската компания FreeSAS подава опозиция срещу тази марка на основание на следната по-ранна марка за класове 9 и 38.

OHIM отхвърля опозицията поради липса на достатъчно сходство между марките. Отхвърлен е доводът за наличие на сходство пароди наличието на думата Free в двете марки. Визуално и фонетично марки са различни в степен да не причинят объркване в потребителите.
Решението е потвърдено от Европейският съд.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court has ruled in Case T-127/12. Noble Gaming Ltd filed an application for the following European trademark for classes 9, 41 and 42:

French company FreeSAS filed opposition against the mark on the basis of the following earlier marks for classes 9 and 38.

OHIM rejected the opposition because of lack of similarity between the marks. The argument for the existence of similarity because of presence of the word Free in both brands was been rejected. Visually and aurally both marks are different to the extent that can not cause confusion to consumers.
The decision was upheld by the European Court.