сряда, 12 март 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1.  От 20.02.2014 г., Патентното ведомство на Република България започна прилагането на новата практика съгласно Общото съобщение от 20.11.2013 г., в което е посочено, че 11 термина от заглавията (хедингите) на класовете на Международната класификация на стоките и услугите (Ницска класификация) са определени за недостатъчно ясни и точни, за да могат еднозначно да определят обхвата на закрила на марката. За повече информация тук.

2. Белият дом обяви намерението си да предприеме действия в областта на патентите. За повече информация тук.

3. Авторско право върху дизайн. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. From 20.02.2014, the Patent Office of the Republic of Bulgaria has started to implement the new practice under the General message from 20.11.2013, in which it is stated that the terms from 11 (Headings) class of the International Classification of Goods and Services (Nice Classification) are intended to be insufficiently clear and precise to be able to clearly define the scope of protection of the mark. For more information here.

2. The White House announced its intention to take action in the field of patents. For more information here.

3. Copyright over designs. For more information here. 

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.