сряда, 26 март 2014 г.

IP данъчни облекчения в Люксембург - IP tax exemptions in Luxembourg

Marques Class 46 съобщава за интересен казус относно данъци касаещи приходи от права на интелектуална собственост в Люксембург.
Според законодателството в страната ("Loi concernant l'impôt sur le revenu du 4 décembre 1967" or "L.I.R.")  80% от нетните приходи от интелектуална собственост се освобождават от данък. Данъчната ставка за обекти на интелектуална собственост е едва 5.85%.
Казусът касае това дали тези данъчни облекчения в страната касаят и нерегистрирания дизайн.
Данъчната администрация в страната отказва да предостави такива данъчни облекчения на компания, която кандидатства за тях.
Причинита липсата на заявка и регистрация на дизайна. Решението е обжалвано пред Luxembourg Tribunal administratif. Според неговото решение нерегистрираният дизайн може да се възползва от тези данъчни разпоредби, тъй като този дизайн може да послужи за спиране регистрацията на по-нов идентичен дизайн и тн. Тоест този дизайн поражда някакви права.
Проблемът в случая е че това решение създава объркване относно данъчната практика в Люксембург, тъй като по-ранно решение Tribunal administratif определя, че нерегистрирана марка не може да се ползва от данъчни облекчения.
Повече информация тук.

English version

Marques Class 46 has reported about an interesting case study on tax practice related to intellectual property rights revenues in Luxembourg.According to the legislation in the country ("Loi concernant l'impôt sur le revenu du 4 décembre 1967 " or "LIR") 80% of net income from intellectual property shall be exempt from tax. The tax rate for intellectual property is only 5.85% .The case concerns whether these tax incentives in the country concern an unregistered design.The Tax administration refuses to grant such tax exemption to a company applying for them.The reason was a lack of applications and registration of this design. The decision was appealed to the Luxembourg Tribunal administratif. In it's decision the unregistered design was been appointed to take advantages from these tax provisions, as this design could be used to stop the registration of the new identical design and so on.
The problem here is that the decision creates confusion about the tax practice in Luxembourg as an earlier decision of the Tribunal administratif determines that an unregistered mark could  not benefit from tax
exemption .More information here.