вторник, 25 март 2014 г.

Бразилия срещу Португалия за SportTV - Brazil vs Portugal for SportTV

Европейският съд излезе с решение по дело  Case T-348/12. То касае опит на португалската компания Sport TV Portugal, СА да регистрира европейска марка SPORT TV INTERNACIONAL за класове 38 и 41.
Срещу тази марка е подадена опозиция от Globosat Programadora Ltd (Brazil) на основание на следната по-ранна португалска марка за класове 38 и 41.
OHIM отхвърля опозицията,тъй като притежателят на по-ранната марка не успял да докаже реалното й използване.
Според OHIM предоставените доказателства са недостатъчни, част от тях са и извън периода за доказване. Тези доказателства са:
- копие от статии в 24 HORASwebsite;
- две извадки от сайта www.tvcabo.пет;
- клетвена декларация;
- копие от телевизионна програма публикувана  различни сайтове;
- DVD съдържащо телевизионни реклами;
Европейският съд потвърждава това решение, като счита доказателствата за недостатъчни. Нито едно от доказателствата не представя марката,така както е регистрирана.
информация Marques Class 46.

English version

The European Court issued judgment in Case T-348/12. It is about the attempt of the Portuguese company Sport TV Portugal, SA to register European trademark SPORT TV INTERNACIONAL for classes 38 and 41.Against this mark was brought opposition from Globosat Programadora Ltda (Brazil) on the basis of the following earlier Portuguese brand for Classes 38 and 41.OHIM rejected the opposition, as the proprietor of the earlier mark failed to prove genuine use .According to OHIM all submitted evidences are insufficient and some of them are outside the period for proof. These evidence are:- Copy of articles 24 HORASwebsite;- Two samples from the site www.tvcabo.pet ;- A sworn declaration of the applicant’s lawyers ;- Copies of television programming schedules published on various sites ;- DVD containing four TV commercials ;The European Court upheld that decision considering the evidence as insufficient. None of the provided evidences represent the mark as it is registered.