четвъртък, 17 април 2014 г.

Зелена бутилка за зехтин не може да бъде търговска марка в Европа - Green bottle for olive oil can not be a trademark in Europe

Европейският съд излезе с решение по дело T- 209/13, което касае опит на Olive Line International SL за регистрация на следната европейска марка за клас 29 зехтин:

OHIM отказва регистрацията на марката с довода, че тя е лишена от отличителност. Тази форма на бутилка за зехтин е обикновена и шороко използвана. Зеленият цвят на бутилката е типичен за конкретната стока зехтин и не създава отличителност на марката.
По отношение на думата Olive Line и образният елемент върху бутилката - те имат единствено декоративен характер и няма да бъдат запомнени от потребителите.
Съдът потвърждава това решение.

English version
 

The European Court issued a judgment on Case T- 209/13. It concerns an Olive Line International SL attempt for registration of the following European trademark for Class 29 - olive oil:
OHIM rejected the mark because of lack of any distinctiveness. The bottle's form is typical for this product and it is wide used. The green color is absolutely common for such olive oil bottles and can't create the required trademark distinctiveness. Regarding the words Olive Line and the figurative element on the bottle - they have only decorative character and consumers can't remember them as source of origin.