вторник, 22 април 2014 г.

Важни особености при регистрацията на марки в Китай - Important features for the registration of trademarks in China

China Law Blog публикува интересна статия за особеностите при регистрация на търговски марки в Китай и за недостатъците при използването на Мадридската система за регистрация на марки при посочване на Китай.
Като заключение се препоръчва подаването на национални заявки за марки в страната. Това се налага поради редица особености на процедурата по регистрация на марки.
Например ако искате да регистрирате марка в клас 41 "Образование; предоставяне на обучение; развлечения; спортни и културни дейности. " В Китай този клас се разделя на няколко подкласа, като е възможно във всеки от тях да има регистрирани сходни или идентични марки.
Когато подавате заявка за марка в Китай вие посочвате сами съответния подклас. При международните марки обаче това се прави автоматично от Патентното ведомство, което може да създаде недуразумения.
Повече информация може да откриете тук.

English version

China Law Blog has published an interesting article about some peculiarities of the registration of trademarks in China and disadvantages in using the Madrid system for the registration of trademarks in reference to China.In conclusion, it is recommended the filling of national trademark applications in the country. This is because a number of procedural requirements for registration of trademarks.For example, if you want to register a trademark in Class 41 " Education , provision of training, entertainment, sporting and cultural activities. " in China, the class is dividing into several subclasses and it is possible identical or similar trademarks to exist in each of them.When you apply for a mark in China you specify the appropriate subclass. In case of international trademarks this is done automatically by the Patent Office , which can create misunderstandings .More information can be found here.