вторник, 15 април 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Какво би бил Вашият смартфон без патентите? За повече информация тук. 

2. Големите звукозаписни компании завеждат дело срещу Мегаъплоуд за значителни нарушения на авторски права. За повече информация тук. 

3. Нови правила за лицензиране и други споразумения за трансфер на технологии в ЕС. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук. 

English version

1. What would be your smartphone without patents? For more information here.

2. Major record companies have filed a lawsuit against Megaaploud because of significant violations of copyright. For more information here.

3. New rules on licensing and other agreements for technology transfer in the EU. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.