петък, 11 април 2014 г.

JAVA срещу AAVA на европейската сцена - JAVA versus AAVA on the European stage

Европейският съд излезе с решение по дело Case T-544/12. Финландската компания Aava Mobile Oy подава заявка за европейски марка AAVA MOBILE за класове 9,38 и 42. 
Oracle America, Inc. подава опозиция на основание по-ранна марка JAVA за класове 9, 25, 37, 38 и 42.
OHIM отхвърля опозицията. Двете марки не са сходни до степен да причинят объркване сред потребителите. Думата AAVAима значение единствено на финландски ( отворен, обширен). За повечето потребители извън Финландия думата не означава нищо. 
Като цяло потребителите ще забележат разликата в първите букви на двете марки, още повече, че те са кратки думи. При изговоряне също има разлика между думите.
Макар да се предоставени доказателства за известност на по-ранната марка, поради липсата на нужното сходство, те са отхвърлени.

English version

The European Court issued a judgment in Case T-544/12. The Finnish company Aava Mobile Oy applied for European trademark AAVA MOBILE in classes 9,38 and 42.Oracle America, Inc. filed opposition on the grounds of an earlier mark JAVA for classes 9 , 25, 37, 38 and 42.OHIM rejected the opposition. The two marks are not similar to the extent to cause confusion among consumers. AAVA meaning only in Finnish (open , wide ) . For the most people outside Finland the word means nothing.In general , users will notice the difference in the first letters of both marks and the more these words are short. Pronunciation is different.Although that evidences for a reputation of earlier mark were been provided due to lack of proper similarity they are rejected.information on Marques Class 46.