четвъртък, 3 април 2014 г.

Не всяко цвете може да бъде търговска марка - Not every flower can be a Community trademark

Европейският съд излезе с решение по дело Case T-131/13. То касае опит за регистрация на следната европейска марка за клас 25:

Марката представлява цвете представено в рамките на ревер на дреха изобразен с конкури, които не влизат в обхвата на защитата.
OHIM отказва регистрация на марката поради липса на отличителност. Представено по този начин изоброжението на цветето е твърде неясно и не може да представлява производствен източник особено като се има предвид широко наложилата се практика за използване на подобни изображения върху дрехи.
Съдът потвърждава това решение.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court issued a judgment in Case T-131/13. It concerns the attempt for registration of the following European trademark for Class 25:
The mark is a flower presented within lapel of a garment represented by dotted outline which nor fail within the scope of protection .OHIM refused registration of the mark due to lack of distinctiveness . Presented by this way the flower is too vague and may not represent the source of production especially given the widely established practice of using such images on clothing .The Court upheld that decision.