понеделник, 12 май 2014 г.

ASOS срещу ASSOS на европейската сцена - ASOS vs. ASSOS on the European stage

Европейският съд излезе с решение по дело  T-647/11. Британската компания ASOS plc. иска да регистрира европейска марка ASOS в класове 3, 18, 25 и 35. Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на по-ранна eвропейска марка ASSOS в класове 3, 12, 25. OHIM потвърждава опозицията за стоките от класове 3, 25 и 25, както и за следните стоки от клас 18: "Изделия от кожа и имитация на кожа; чанти; чанти; чанти за рамо; bumbags; спортни чанти; ежедневни чанти; куфарчета; аташе случаи; чанти; случаи за красота; случаи и притежателите на кредитни карти; портфейли; портмонета; колани; части и принадлежности за всички горепосочени стоки. "
Опозицията е потвърдена и от Апелативния борд с изключение на част от стоките в клас 18.
Европейският съд потвърждава това решение.
Сравнението на знаците показва наличие на еднакви букви, единствената разлика е двойното S в по-ранната марка, което не променя цялостното възприемане на марката.
Визуално и фонетично марките са с висока степен на сходство. Имайки предвид и идентичните и сходни стоки и услуги, може да се приеме, че съществува опасност от объркване на потребителите.
Притежателят на по-късната марка не е успял да докаже, че двете марки са съществували едновременно на пазара в продължение на дълъг период от време поради, което да липсва възможност за объркване.

English version

The European Court ruled in Case T-647/11. The UK company ASOS plc. wants to register an European trademark ASOS in Classes 3, 18, ​​25 and 35. Against this mark was been filled an opposition based on the earlier European mark ASSOS in Classes 3, 12, 25 . OHIM confirmed the opposition for the goods in Classes 3, 25 and 25 and the following goods in Class 18: ' leather goods and imitation leather, bags , handbags , shoulder bags ; bumbags; sport bags , casual bags , briefcases , attaché cases , bags , beauty cases , cases and holders credit cards , wallets , purses , belts , parts and fittings for all the aforesaid goods . "The opposition is confirmed by the Board of Appeal with the exception of some of the goods in Class 18 .The European Court upheld this decision.The comparison of the signs indicates identical letters, the only difference is the double S in the earlier mark, which does not change the overall perception of the mark.Visually and aurally the marks are highly similar. Taking into account the identical or similar goods and services, it can be assumed that there is a danger of consumer's confusion .The proprietor of the later mark has failed to prove that the two trademarks have been existing simultaneously in the market for a long period of time and because of this there is no option for confusionInformation on Marques Class 46.