сряда, 14 май 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. 5-степенна заявка: защо все повече и повече хора ще я използват за регистрация на търговските си марки. За повече информация тук. 

2. Френски сенатор предлага търсачките, които използват изображения, да плащат роялти.
За повече информация тук. 

3. Споразумения за трансфер на технологии: Европейският съюз обяви нови анти-тръстови правила. За повече информация тук. 
Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.  

English version

1. 5-step application: why more and more people will use it for the registration of trademarks. For more information here.

2. French senator offers search engines that use images to pay royalties. For more information here.

3. Agreements for Technology Transfer: The European Union announced new anti-trust rules. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.