сряда, 21 май 2014 г.

Peugeot Citroen защити своя марка от средата на 20 век срещу нелоялна конкуренция - Peugeot Citroen protect it's mark from the mid-20th century against unfair competition

Европейският съд излезе с решение по дело T-327/12. Делото касае опит на Simca Europe Ltd да регистрира европеска марка SIMCA за клас 12. Марката е регистрирана. Peugeot Citroen подават искане за заличаване на марката на основание по-ранни права върху марка SIMCA.
OHIM заличава марката.  Peugeot Citroen са използвали тази марка до 70 години на 20 век. Марката обаче е придобила високи нива на известност сред потребителите.
Поради това обвиненията на Peugeot Citroen, че новозаявената марка, цели възползване от репутацията на известата им марка са приети за основателни.
Не са били предприети действия по отмяна на марките на Peugeot Citroen.
Съдът потвърждава това решение.

English version

The European Court has taken a decision on T-327/12. It concerns an attempt of
Simca Europe Ltd to register an European trademark SIMCA for Class 12. The mark was registered. Peugeot Citroen brought a cancellation action against this mark based on earlier trademark rights for SIMCA in Class 12.
OHIM cancelled the mark. Peugeot Citroen had used the mark SIMCA till 1970's because of which this mark had serious level of reputation among consumers.
Because of this the Peugeot Citroen's accusations that the new mark was registered only to take advantages from the reputation of their famous mark, are accepted as real and right.
The Court upheld this decision.