сряда, 7 май 2014 г.

Особености при регистрация на марки във Венецуела - Specifics of trademark registration in Venezuela

IP Tango публикува кратка информация относно правилата за подаване на опозиции и прeхвърляне на заявки за търговски марки във Венецуела.
Патентното ведомство на страната определя три основания за подаване на опозиции: 
- противоречие с членове 33, 34 и 35 от закона за марките в страната;
- противоречие с обществената политика;
- наличие на по-ранни права.

Ако опозицията не е основана на някое от посочените основания, тя ще се счете за недопустима.
Другата основна промяна е във възможността за прехвърляне на права върху заявки за марки, което не беше възможно до момента.

English version

IP Tango published brief information about the rules for filing oppositions and
and transfer of applications for trademarks in Venezuela. The Patent Office of the country identifies three reasons for filing of oppositions :- non-registrability under Articles 33, 34 and 35 of the Trademark Law in the country;- non-registrability under public policy;- existence of earlier rights .If the opposition is not based on any of these grounds, it will be considered inadmissible .Another major change is the ability to transfer the rights over trademark applications that has been not possible until now.