вторник, 17 юни 2014 г.

Flexi не може да бъде марка в Европа за определени стоки - Flexi can not be a trademark in Europe for certain goods

Европейският съд излезе с решение по дело T-352/12. То касае опит на мексиканската компания Grupo Flexi de León, СА да регистрира марка на Общността FLEXI за стоките от класове 18 и 25 включително чанти, продукти от кожа, обувки и дрехи.
OHIM отказва регистрацията на марката поради сходството и с думата FLEXIBLE, която е описателна за посочените стоки. Според ведомството FLEXI може да се възприеме, като съкращение от потребителите на думата Flexible.
Съдът потвърждава това решение за отказ на регистрацията на марката.
информация Marques Class 46.

English version

The European Court ruled in Case T-352/12. It is about the attempt of the Mexican company Grupo Flexi de León, CA to register a Community trade mark FLEXI for goods in Classes 18 and 25 including bags, leather goods, shoes and clothing.
OHIM refused registration of the mark because of the similarity with the word FLEXIBLE, which is descriptive for these goods. According to the Office FLEXI can be seen as an abbreviation of the word Flexible by the
consumers .
The Court upheld the decision for refusal of the trademark registration.
information Marques Class 46.