сряда, 9 юли 2014 г.

Sani срещу Rani на европейската сцена - Sani v Rani on the European stage

Европейският съд излезе с решение по дело T-523/12. То касае опит за регистрация на следната европейска марка за класове 29, 30, 32:

Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на следната марка за същите класове:

OHIM отхвърля опозицията с доводите, че марките не са достатъчно сходни за да могат да създадат объркване сред потребителите.
Решението е обжалвано с довода, че макар първите букви от марките да са различни, то по-ранната марка се произнася на арабски език по начин, който я прави сходна на по-късната марка. Това е така тъй като на арабски първата част от марката няма тежест при произнасяне.
Европейският съд отхвърля жалбата и потвърждава решението на OHIM. Марките са достатъчно различни, дори и с наличие на малко фонетично сходство то не може да причини объркване между тях.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court ruled in Case T-523/12. It concerns the attempt for registration of the following European trademark for classes 29, 30, 32:

Against this mark was filled an opposition on the basis of the following earlier mark for the same classes:

OHIM rejected the opposition on the ground that the marks are not sufficiently similar to be able to create confusion among consumers.
The decision was appealed, arguing that even the first letters of the marks are different, the earlier trade mark is pronounced in Arabic in a way that makes it similar to the later mark. This is because in Arabic the first part of the mark does not influence the pronunciation.
The European Court dismissed the appeal and upheld the OHIM decision. Both marks are sufficiently different, even with the presence of small phonetic similarity it can not cause confusion between them.