сряда, 13 август 2014 г.

Може ли алкохолът да бъде арктичен? - Can alcohol be arctic?

ThoCon AG заявява швейцарска марка ARTIC VELVET за класове 32 и 33. Срещу тази марка е подадена опозиция от ILLVA SARONNO SPA на основата на следната марка за същите класове:

В опозиционната процедура е поискано доказване реалното използване на по-ранната марка. Предоставените доказателства касаят използване на марката в различен вид, а именно:

Според Патентното ведомство на Швейцария предоставените доказателства не показват реално използване на марката. Причината е в това, че думата ARTIC асоциира с италианската дума Artico ( италианският език е един от официалните езици в страната), която означава арктичен, студен. Това значение е описателно за стоките от класове 32 и 33 с оглед на начина им на поднасяне и съхранение.
Начина на използване на марката изключва някои графични елементи, които създават именно отличителността на марката имайки предвид слабата отличителност на словната част.
Съдът потвърждава това решение.
Като цяло този казус е поредният който показва интересното тълкуване на марковата материя в Швейцария. Това изисква изключително внимателно планиране на защитата на марки в страната взимайки предвид всички характерни особености на законодателството.

English version

ThoCon AG filled application for Swiss trademark ARTIC VELVET for Classes 32 and 33. Against the mark was filed opposition by ILLVA SARONNO SPA on the basis of the following mark for the same classes:

In opposition procedure a genuine use of the earlier mark
was required to proved. The evidences concerning use of the mark in a different form:

According to the Patent Office in Switzerland the evidences did not show genuine use of the mark. The reason is that the word ARTIC associated with the Italian word Artico (Italian language is an official language in the country), which means arctic, cold. This meaning is descriptive for goods in Classes 32 and 33 with regard to their mode of presentation and storage.
The way the mark was used not contained some graphical elements from the registration that create the distinctive character of the mark.
The Court upheld that decision.
As a whole this is another case that shows interesting interpretation of trademark issues in Switzerland. This requires very careful planning of the protection of trademarks in the country taking into account all features of the legislation.