сряда, 6 август 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Водят ли иновациите до просперитет за всички? За повече информация тук. 

2. Канада: Когато културата приема корпоративен облик, страда креативността. За повече информация тук.

3. Виртуална класна стая: Въведение в Espacenet, 04.09.2014 г. от 10:00 до 11:30 ч. За повече информация тук.

 Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. Are innovations lead to prosperity for all? For more information here.

 2. Canada: When culture accepts corporate look, creativity suffers. For more details here.

3. Virtual Classroom: Introduction Espacenet, 04.09.2014 at 10:00 to 11:30 am For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.