понеделник, 4 август 2014 г.

Силата на гръцкия йогурт във Великобритания - The power of Greek yogurt in the UK

IP Kat съобщава за решение по делото Fage UK Ltd & Another v Chobani UK Ltd & Another във Великобритания.
Гръцката компания продава гръцки йогурт във Великобритания в продължение на дълги години и държи 95% пазарен дял.
Американската компания  Chobani започва също да продава такъв продукт обозначаван гръцки йогурт, макар да е произвеждан в САЩ.
Гръцката компания завежда съдебно дело с претенцията, че продукта на Chobani не може да бъде обозначаван с географското означение гръцки при положение, че не се произвежда в Гърция. Освен това технологията на производство на двата продукта е различна. Претендира се passing-off.
Съдът приема, че в случая имаме възползване от наложената репутация на гръцкия йогурт в страната. Обозначаването на продукт с това географско наименование, които не е произведен в Гърция може да заблуди потребителите и да увреди репутацията на оригиналния продукт.
Решението е обжалвано от американската компания.
Апелативният съд потвърждава решението, включително и наложените временни мерки срещу Chobani за непродажба на продукта в страната.
Опитът за обжалване на решението пред върховният съд е отхвърлено.

English version

IP Kat reports about the final judgment on the Case Fage UK Ltd & Another v Chobani UK Ltd & Another UK.
The Greek company FAGE has been selling Greek yogurt in the UK for many years and holds a 95% market share.
The U.S. company Chobani also began to sell such product denoted it Greek yogurt, although it is produced in the USA.
The Greek company filed a lawsuit with the claim that Chobani's product can not be labeled with GI Greek if that is not produced in Greece. Moreover, the technology of production of the two products is different.  A passing-off action is seek.
The Court held that in this case Chobani took advantage of
Greek yogurt reputation imposed  in the country. The indication of the product by the geographical name in case that it is not manufactured in Greece may mislead consumers and damage the reputation of the original product.
The decision was appealed by the American company.
The Court of Appeal upheld the decision, including the permanent injunction imposed against Chobani which prevents the sells in the country.
The attempt to appeal to the Supreme Court was rejected.